Źródła finansowania działalności gospodarczej

Jedną z najważniejszych rzeczy podczas planowania nowego biznesu, zaraz po znalezieniu dobrego pomysłu na biznes, jest dobór odpowiedniego źródła finansowania działalności gospodarczej. To pieniądze, które inwestujemy na starcie są wyznacznikiem sukcesu komercyjnego. Jeśli jesteś osobą przedsiębiorczą szukającą finansowania przyszłego biznesu lub studentem, który szuka odpowiedzi na zadanie: wymień źródła finansowania działalności gospodarczej to trafiłeś doskonale. 

Poznaj podstawowe formy finansowania działalności i przedsiębiorstw. Można wyróżnić wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania biznes. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis każdego z nich

Wewnętrzne źródła finansowania

Wewnętrzne źródła finansowania to te źródła, z których finansowana jest działalność przedsiębiorstwa. Są to m.in.: zyski, amortyzacja, obniżenie zobowiązań, emisja nowych akcji. Inne źródła to:

 • obniżenie wydatków operacyjnych,
 • ograniczenie nakładów inwestycyjnych,
 • zwiększenie efektywności produkcji,
 • sprzedaż nieużywanych aktywów,
 • zwiększenie obrotów gotówkowych poprzez lepsze zarządzanie należnościami i zobowiązaniami.

Wewnętrzne źródła finansowania są ważne, ponieważ pozwalają przedsiębiorstwu na uniezależnienie się od zewnętrznych źródeł finansowania i na lepsze zarządzanie swoimi finansami.

Wewnętrzne źródła finansowania

Wkład własny – Kapitał własny – Samofinansowanie

Pierwszym i często najlepszym źródłem finansowania biznesu mogą być oczywiście nasze własne pieniądze. Najczęstszym sposobem na pokrycie podstawowych potrzeb, zwłaszcza w przypadku małej firmy, jest samofinansowanie. Chodzi tu o zaoszczędzone wcześniej pieniądze, które stają się rodzajem kapitału zakładowego.

Rzadko jednak, szczególnie gdy mówimy o działalności rozpoczynanej przez ludzi młodych, stawiających swoje pierwsze kroki na rynku pracy, tego rodzaju pieniądze wystarczają na rzeczywisty start. Warto wszak pamiętać również o tym, że aby firma zaczęła przynosić realne zyski, musi minąć jakiś czas. W tym okresie mamy już pewne zobowiązania, związane choćby z ubezpieczeniem, podatkami czy choćby rachunkami za telefon i internet. No i trzeba też przecież z czegoś żyć. Wykorzystanie środków własnych jest czasem jedynym sposobem na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.

Zysk netto (płynność finansowa)

Prowadzenie działalności powinno przynosić zysk dlatego to on często jest jedną z form finansowania przedsiębiorstw, która pozostaje do wyboru przedsiębiorcy. Zysk netto może być użyty jako wewnętrzne źródło finansowania dla firmy. Jeśli firma osiąga zysk, może go wykorzystać do finansowania swoich działań, takich jak rozwój produktów, rozszerzenie działalności, pokrycie kosztów bieżącej działalności itp. Zysk firmowy jest bardzo ważnym źródłem finansowania, ponieważ pozwala firmie na samodzielne finansowanie swoich działań bez konieczności pozyskiwania finansowania zewnętrznego. To także wpływa na atrakcyjność firmy dla inwestorów i wprowadza pewność co do jej stabilności finansowej.

Amortyzacja

Odpis amortyzacyjny środków trwałych jest uważany za wewnętrzne źródło finansowania dla przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala na odzyskanie części kosztów związanych z zakupem aktywów trwałych, takich jak maszyny, budynki czy urządzenia. Amortyzacja jest rozłożona na kilka lat i uwzględniana jako koszt w kosztach działalności, co pozwala na odprowadzenie części tego kosztu jako koszt uzyskania przychodu. W ten sposób amortyzacja może być wykorzystana jako wewnętrzne źródło finansowania, ponieważ pozwala na ograniczenie konieczności pozyskiwania zewnętrznego finansowania. Amortyzacja jest ważna dla firm, ponieważ pozwala im na uzyskanie dodatkowych środków finansowych, które mogą być wykorzystane do finansowania działalności.

Wpływy ze sprzedaży aktywów firmy

Sprzedaż aktywów firmy to kolejne wewnętrzne źródło finansowania. Jeśli firma posiada nieużywane lub nadmiarowe aktywa, takie jak nieruchomości, maszyny czy sprzęt, może je sprzedać, aby uzyskać dodatkowe środki finansowe. Te dodatkowe środki finansowe mogą być wykorzystane do finansowania działalności lub inwestycji. Sprzedaż aktywów może być szczególnie atrakcyjna, jeśli aktywa te są nieużywane lub nieprzynoszą przychodów, ponieważ w ten sposób firma może uzyskać dodatkowe środki finansowe bez konieczności zwiększania zobowiązań.

Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw

Zewnętrzne źródła finansowania to te, które pochodzą spoza samej organizacji i są potrzebne, aby umożliwić jej dalszy rozwój lub przetrwanie. Może to być wsparcie finansowe udzielone przez banki, inwestorów lub rząd. Zewnętrzne źródła finansowania są szczególnie ważne dla firm, które nie mają wystarczających środków finansowych, aby sfinansować swoje projekty lub zaspokoić codzienne wydatki.

Wiele firm wykorzystuje zewnętrzne źródła finansowania, aby sfinansować swój rozwój, np. w celu zwiększenia produkcji, rozszerzenia działalności na nowe rynki czy też w celu zakupu niezbędnych aktywów. Zewnętrzne źródła finansowania są również wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych, takich jak spowolnienie gospodarcze lub straty finansowe, aby zapewnić przetrwanie przedsiębiorstwa.

W skrócie, zewnętrzne źródła finansowania to dodatkowe wsparcie finansowe, które jest potrzebne, aby umożliwić dalszy rozwój lub przetrwanie przedsiębiorstwa. Są one wykorzystywane, gdy wewnętrzne źródła finansowania są niewystarczające, aby zaspokoić potrzeby przedsiębiorstwa.

Kredyt bankowy

Kredyt bankowy to forma finansowania zewnętrznego, w której bank udziela przedsiębiorstwu określonej kwoty pieniędzy na określony cel, a następnie oczekuje na zwrot tej kwoty wraz z odsetkami w określonym czasie. Koszty finansowania kredytem bankowym są odsetki od kredytu. Zapłacone odsetki zmniejszają klin podatkowy.  Bank pozwala często kredytować bieżące wydatki, a także pozwala na to by środki pieniężne przeznaczyć na inwestycje. Dlatego zawsze warto skorzystać z kredytu bankowego dla przedsiębiorstw.

Pożyczka bankowe

Kredyt bankowy jest formą  finansowania, w której pożyczkodawca udziela przedsiębiorstwu określonej kwoty pieniędzy na określony cel, a następnie oczekuje na zwrot tej kwoty wraz z odsetkami w określonym czasie. Kredyty bankowe są często wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do sfinansowania rozwoju lub do spłaty krótkoterminowych zobowiązań finansowych.

Dotacja z UE

Dotacja z UE to forma wsparcia finansowego, w której Unia Europejska udziela określonej kwoty pieniędzy przedsiębiorstwom na realizację konkretnego projektu lub programu. Dotacje z UE są często przeznaczane na projekty związane z innowacjami, rozwojem i wzrostem przedsiębiorstw. Dotacje unijne są często bezpłatną formą dofinansowania małych i średnich firm. A także innowacyjnych pomysłów biznesowych.

Na tej stronie możesz skorzystać z porad z jakiego dostępnego programu operacyjnego możesz skorzystać. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-2023

Dotacja z Urzędu Pracy

Dotacja z Urzędu Pracy to wsparcie finansowe, w której Urząd Pracy udziela określonej kwoty pieniędzy przedsiębiorstwom na realizację projektów związanych z zatrudnieniem, szkoleniem lub rozwojem zawodowym. Dotacje z Urzędu Pracy są często wykorzystywane do finansowania programów zatrudnienia dla osób bezrobotnych lub do finansowania szkoleń dla pracowników. Aby uzyskać dotację z UP należy przedstawić biznesplan oraz zabezpieczenie ew. zwrotu, a także podpisać odpowiednią umowę z rejonowym urzędem pracy.

Leasing finansowy i operacyjny

Leasing operacyjny i finansowy to dwie różne formy finansowania przedsiębiorstw, które pozwala im uzyskać dostęp do potrzebnych im aktywów bez konieczności ich bezpośredniego zakupu.

Leasing finansowy polega na wynajmowaniu aktywów, takich jak samochody, maszyny czy nieruchomości, przez określony czas w zamian za płatność rat leasingowych. Po zakończeniu okresu leasingu, przedsiębiorstwo może wykupić aktywa lub je oddać do właściciela. Leasing finansowy jest często wybierany przez przedsiębiorstwa, które chcą uniknąć dużych wydatków na zakup aktywów lub nie chcą zabezpieczać ich własnym kapitałem.

Leasing operacyjny natomiast, polega na wynajmowaniu aktywów przez określony czas z możliwością wykupu po zakończeniu tego okresu. W przeciwieństwie do leasingu finansowego, leasing operacyjny nie jest ujmowany w bilansie jako dług, co oznacza, że nie wpływa na zadłużenie przedsiębiorstwa. Leasing operacyjny jest często wybierany przez przedsiębiorstwa, które chcą uniknąć dodatkowych obciążeń finansowych i zachować elastyczność w swoich działaniach biznesowych.

Obydwa rodzaje leasingu mają swoje zalety, takie jak np. możliwość uzyskania dostępu do potrzebnych aktywów bez konieczności bezpośredniego ich zakupu, czy też możliwość dostosowania wysokości rat leasingowych do aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Niestety w przypadku leasingu operacyjnego przedsiębiorca nie może wprowadzić jej do ewidencji środków trwałych firmy i dokonać amortyzacji.

Leasing to popularna forma finansowania, w której leasingodawca kupuje przedmiot leasingu, taki jak sprzęt czy nieruchomość, a następnie oddaje go w użytkowanie leasingobiorcy. Leasingobiorca płaci miesięczne raty za korzystanie z przedmiotu leasingu i ma możliwość wykupienia go na koniec okresu leasingowego. Leasing jest często wybierany jako alternatywa dla tradycyjnego kredytu, ponieważ umożliwia firmom uzyskanie potrzebnego sprzętu bez konieczności jego kupowania. Przy leasingu po zakończeniu umowy leasingobiorca dokonuje wykupu i od razu staje się właścicielem przedmiotu umowy leasingu.

Faktoring

Faktoring to usługa finansowa, w której faktor udziela finansowania przedsiębiorstwu poprzez przejęcie jego niezapłaconych faktur. Przedsiębiorstwo sprzedaje swoje niezapłacone faktury faktorowi, który w zamian płaci część ich wartości w gotówce. Faktor jest odpowiedzialny za windykację niezapłaconych faktur i pokrycie ich kosztów, jeśli takie wystąpią.

Zalety faktoringu to szybki dostęp do gotówki, zmniejszenie obciążenia związanego z windykacją niezapłaconych faktur i poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa. Wady faktoringu to koszty, które są związane z usługą, utrata kontroli nad procesem windykacji i konieczność ujawniania informacji o faktoringu klientom i dostawcom.

Faktoring może być dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które mają trudności z płynnością finansową lub chcą zmniejszyć obciążenie związane z windykacją niezapłaconych faktur, ale powinny one dokładnie przeanalizować wszystkie koszty i potencjalne wady tego rozwiązania. Faktoring jest o wiele przyjaźniejszą formą finansowania, gdyż utrzymujemy dobre relacje z kontrahentem.

Venture Capital

Venture Capital (VC) to forma finansowania przedsiębiorstw, która polega na inwestowaniu dużych kwot pieniędzy w nowe, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa w zamian za udziały w nich. VC stanowi dla wielu start-upów i młodych przedsiębiorstw cenną pomoc w rozwijaniu swoich pomysłów i realizacji biznesplanów. Inwestorzy VC szukają jednak nie tylko wsparcia finansowego, ale również wiedzy i doświadczenia, które mogą przekazać swoim inwestycjom.

Aniołowie biznesu

Aniołami biznesu są indywidualni inwestorzy, którzy inwestują swoje pieniądze w młode przedsiębiorstwa w zamian za udziały lub wynagrodzenie w postaci stopy procentowej. Aniołowie biznesu często wywodzą się ze środowiska biznesowego i posiadają duże doświadczenie, które mogą przekazać swoim inwestycjom. Jest to dla wielu start-upów i młodych przedsiębiorstw cenny sposób na uzyskanie finansowania oraz wsparcia biznesowego.

Zarówno Venture Capital jak i aniołowie biznesu to nowoczesne źródła finansowania przedsiębiorstw. Stosowane są często w startupach i bardzo innowacyjnych biznesach lub modelach prowadzenia biznesu. Nie stosuje się ich w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych.

Źródła finansowania przedsiębiorstw – jak pozyskać inwestorów

Podczas planowania biznesu, a konkretniej podczas planowania finansów naszego przedsięwzięcia należy uwzględnić koszt pieniądza, czyli odsetki, które stanowią koszt uzyskania przychodu. Odsetki od kredytu lub pożyczki można wliczyć w koszty i dzięki temu obniżyć podstawę do opodatkowania.

Emisja obligacji

Emisja obligacji to proces, w którym przedsiębiorstwo wydaje do publicznej sprzedaży certyfikaty długu, znane jako obligacje, aby pozyskać kapitał. Inwestorzy, którzy kupują obligacje, stają się wierzycielami firmy i otrzymują w zamian regularne wypłaty odsetek, a po zakończeniu terminu zwrotu nominalnej wartości obligacji. Emisja obligacji jest często uważana za bardziej bezpieczne niż emisja akcji, ponieważ inwestorzy są w pierwszej kolejności uprawnieni do otrzymywania wypłat odsetek, a dopiero w dalszej kolejności akcjonariusze.

Emisja akcji

Emisja akcji to proces, w którym przedsiębiorstwo wydaje nowe udziały i oferuje je do sprzedaży publicznej. Inwestorzy, którzy kupują akcje, stają się współwłaścicielami firmy i mają prawo do udziału w jej zyskach w postaci dywidend. Emisja akcji jest często uważana za mniej bezpieczną niż emisja obligacji, ponieważ inwestorzy są w mniejszym stopniu chronieni w razie niepowodzenia firmy. Niemniej jednak, akcjonariusze mają potencjał zarobić więcej w przypadku sukcesu firmy.

Wyemitowanie akcji wiąże się z koniecznością przekształcenia firmy w spółkę publiczną. Jej papiery wartościowe będą notowane na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie.

W kolejnych wpisach opiszę szczegółowo każde z wyżej wymienionych źródeł finansowania działalności gospodarczej by osoby planujące otworzyć własny biznes mogły poznać wady i zalety poszczególnych źródeł.

Główne źródła finansowania działalności gospodarczej – podsumowanie

 • własne oszczędności,
 • pieniądze pozyskane od rodziny i znajomych,
 • dotacje z Urzędu Pracy,
 • dotacje z UE,
 • kredyt na start dla nowych firm,
 • pożyczka na start,
 • pozostałe, np. leasing.
 • Aniołowie biznesu.
Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 5 Średnia: 5]

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *