Uproszczenia w prowadzeniu działalności jeszcze w tym roku

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych wprowadza m.in. zmiany dla kartowiczów i łagodzi zasady dokonywania wpłat na PFRON.

Podatnicy na karcie – zmiany

Projekt wprowadza możliwość dołączenia formularza PIT-16Z do wniosku CEIDG (art. 70 pkt 2 projektu).

Celem tej zmiany jest zapewnienie przedsiębiorcy rozliczającemu się na podstawie karty podatkowej możliwości dołączenia do wniosku CEIDG formularza PIT-16Z. Druk PIT-16Z służy do zgłaszania informacji o zakończeniu działalności gospodarczej oraz zmian wpływających na wysokość podatku.

Dzisiaj jest tak, że przedsiębiorca rozliczający się w formie karty podatkowej, który dokonuje zmiany lub likwidacji działalności gospodarczej, jest zmuszony zgłaszać informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG i osobno w urzędzie skarbowym (PIT-16Z).

Ustawa eliminuje dwukrotne powiadamianie przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego (raz za pośrednictwem CEIDG, drugi poprzez złożenie druku PIT-16Z).

Jednocześnie zachowane zostaną terminy wynikające z przepisów dot. karty podatkowej ujęte w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zmiany we wstępnych badaniach lekarskich

Po zmianach pracownik nie będzie podlegać wstępnym badaniom lekarskim, jeżeli posiada aktualne orzeczenie lekarskie. Zdaniem twórców projektu obecne brzmienie art. 229 § 11 Kodeksu pracy nakłada na pracodawców nieuzasadniony obowiązek, który zwiększa koszty ich działalności.

Zasad wpłat na PFRON

Nowelizacja zmierza do zmniejszenia składki odprowadzanej na PFRON przez pracodawców zatrudniających od 25 do 27,99 pracowników, tak aby wysokość obowiązkowych wpłat wzrastała w miarę zwiększenia zatrudnienia i nie stanowiła tak dużego obciążenia przy przekroczeniu obecnego progu o pojedynczych zatrudnionych.

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Projekt zakłada przedłużenie trwania spółki osobowej po śmierci wspólnika (art. 27 pkt 2, 3 projektu). Obecnie art. 64 ksh, dotyczący możliwości dalszego trwania spółki po śmierci wspólnika, nie dopuszcza możliwości dokonania uzgodnienia w tym przedmiocie przez spadkobierców wspólnika i pozostałych wspólników spółki. Dodatkowo, kwestią sporną jest to, czy dwuosobowa spółka jawna ulega rozwiązaniu z powodu śmierci wspólnika, czy też może trwać z udziałem spadkobierców wspólnika, jeżeli umowa spółki tak stanowi.

Projekt wprowadza rozwiązania ułatwiające sukcesję „udziału spółkowego” w spółce jawnej przy pełnym poszanowaniu woli wspólników, tj.:

– zawarcie w przepisach o spółce jawnej przepisu analogicznego do art. 98 § 2 k.s.h., który dotyczy spółki partnerskiej – zgodnie z nim, w przypadku gdy z powodu śmierci wspólnika w spółce jawnej pozostaje jeden wspólnik, spółka ulegałaby rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia tego zdarzenia; przepis ten umożliwi np. dokonanie uzgodnienia, o którym mowa w pkt 2 w przypadku spółki dwuosobowej.

Większość przepisów ma wejść w życie 1 czerwca 2019 r. Obecnie ustawa jest na etapie opiniowania.

Polecamy w portalu FK:

Sylwia Maliszewska
ekspert podatkowy

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 0 Średnia: 0]

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *